Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a ZŠ s.r.o.

 


Školy
Bohemia

Přijímací řízení - pedagogické lyceum

Ředitel školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

obor vzdělání  78-42-M/03 Pedagogické lycceum - 3 volná místa

 Termín podání přihlášek do 31. května 2019

 

Výsledky přijímacího řízení

78-42-M/03 Pedagogické lyceum – denní forma vzdělávání

PŘIJATÍ UCHAZEČI  

ZAMĚŘENÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

registrační číslo zaměření           body     pořadí

1949     TVS       78          1

1948     TVS       64          2

1906     TVS       62          3

1903     TVS       60          4

1908     TVS       59          5

1902     TVS       58          6

1932     TVS       58          7

1933     TVS       53          8

1919     TVS       51          9

1914     TVS       50          10

1937     TVS       50          11

1909     TVS       49          12

1929     TVS       48          13

1965     TVS       48          14

1911     TVS       45          15

1951     TVS       43          16

1961     TVS       40          17

1970     TVS       37          18

1969     TVS       28          19

ZAMĚŘENÍ HUMAMNITNÍ STUDIA

registrační číslo zaměření           body     pořad

1934     HUM     87          1

1917     HUM     84          2

1973     HUM     79          3

1947     HUM     78          4

1962     HUM     78          5

1960     HUM     75          6

1923     HUM     73          7

1955     HUM     73          8

1935     HUM     72          9

1912     HUM     70          10

1950     HUM     68          11

1968     HUM     65          12

1925     HUM     64          13

1931     HUM     63          14

1942     HUM     63          15

1967     HUM     63          16

1907     HUM     62          17

1946     HUM     61          18

1972     HUM     61          19

1921     HUM     59          20

1901     HUM     57          21

1916     HUM     57          22

1940     HUM     53          23

1945     HUM     53          24

1922     HUM     48          25

1926     HUM     44          26

1910     HUM     42          27

1924     HUM     42          28

1943     HUM     38          29

Adresa školy

Bohemia - Hotelová škola a Střední škola a Základní škola s.r.o.
Víta Nejedlého 482, 537 01 Chrudim

Nutné specifikovat na přihlášce:           

  • Pedagogické lyceum - ŠVP Tělesná výchova a sport (sportovní zaměření)
  • Pedagogické lyceum - ŠVP Humanitní studia  (humanitní zaměření)

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20

Přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do

1. března 2019.

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium  jsou pro všechny střední školy bez rozdílu zřizovatele povinné.

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 

1. termín    12. 4. 2019
2. termín    15. 4. 2019
náhradní termíny  1. termín    13. 5. 2019   a 2. termín    14. 5. 2019

školní přijímací zkoušky se nekonají

Dalšími kritérii pro přijetí budou výsledky dosažené na základní škole, které můžete s předstihem konzultovat v našem poradenském centru, dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu, zájem o obor dokladovaný ze základní školy, výsledky žáka dosažené na základě odborných či zájmových činností.

Po posouzení výše uvedených kritérií rozhodne ředitel školy o přijetí jednotlivých uchazečů ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2019/2020.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny  vyvěšním ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup.

Poradenské centrum pro uchazeče o studium na naší škole

Také v letošním školním roce otevíráme poradenské centrum pro uchazeče o studium a jejich rodiče. Cílem  je  konzultovat  s uchazeči a jejich rodiči dosavadní výsledky na základní škole, zjistit  představy  o  dalším  uplatnění  v  oborech, které  nabízí  naše škola, poradit s výběrem oboru a poskytnout konkrétní informace o možnostech přijetí ke studiu pro školní rok  2019/20.

Poradenské centrum lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle
469 630 249, 733 712 599.

Pedagogické lyceum – sportovní zaměření, školné 17 500,-/rok

Obor je specifický sedmi hodinami tělesné výchovy týdně ve všech ročnících studia. Jednotlivé třídy jsou zaměřené na kopanou a ostatní sporty (v případě kapacitní potřeby takto lze dělit i v rámci jedné třídy). Chlapci, kteří mají fotbalovou výkonnost na úrovni celostátních soutěží mohou pokračovat v tréninkovém procesu a aktivní fotbalové činnosti ve Sportovním centru mládeže MFK Chrudim, které je se školou personálně propojen. Žáci jiných sportovních odvětví po ukončení výuky pokračují v mimoškolních aktivitách ve svých sportovních oddílech či jiné zájmové činnosti. V prvním ročníku jsou v učebním plánu zastoupeny i další výchovné předměty (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova). Právě taková skladba předmětů umožňuje sportujícím žákům pozvolný přechod k plnění nároků středoškolského studia a zároveň se mohou kvalitně věnovat vlastní sportovní specializaci. 

V rámci školného hradí škola žákům exkurzi na špičkové profesionální utkání v kopané (např. ligové utkání nebo finále poháru ČMFS).

Ve druhém ročníku hradí škola náklady na kurz pro rozhodčí kopané „Licence M“ včetně studijních materiálů.

Ve třetím ročníku hradí škola exkurzi do Prahy (náplní je návštěva planetária a výtvarné výstavy). Školou je hrazen i  kurz pro tělovýchovné zdravotníky.

Ve čtvrtém ročníku hradí škola exkurzi do divadla v Praze (kromě vstupenky na představení).

V rámci spolupráce s MFK Chrudim pořádáme lyžařský kurz zároveň jako zimní soustředění, aby rodičům nevznikaly další náklady.

V každém ročníku studia je zastoupena výuka plavání (vždy jedenkrát týdně, po celou dobu studia, zcela hrazena školou).

V nabídce jsou také kurzy hrazené rodiči žáků navíc, avšak v zajímavých cenových relacích tzn. podstatně levnější než u zprostředkovatelských organizací (kurz pro plavčíky, maséry, fotbalové trenérské licence - až po „Licenci B“).

 Výuka je zpestřena motivačními tréninky a besedami se špičkovými trenéry a hráči (Vítězslav Lavička, Luděk Klusáček, Ivan Hašek, Jakub Dovalil). 

 

Pedagogické lyceum – humanitní zaměření, školné 10 000,- Kč/rok

Hodiny povinně volitelných předmětů budou využity ke zkvalitnění jazykové vybavenosti žáků,  posílení hodin tělesné výchovy (třetí hodina TV), v další zajímavé nabídce budou předměty pedagogika, psychologie, mediální komunikace, sociologie či základy latiny.

Vzhledem k výši školného nehradí zřizovatel exkurze ani náklady na kurzy.

 

Praxe žáků oboru Pedagogické lyceum, které probíhají od třetího ročníku jsou situovány do mateřských škol, základních škol či sportovních klubů.

 Pro nejlepší vybrané žáky sportovního oboru možnost zahraničních stáží ve sportovních klubech nebo profesionálních tuzemských klubech.

Absolventi získávají kvalifikaci asistenta, mohou pracovat pro fit centra, sportovní oddíly, organizace obchodující se sportovním zařízením, vybavením, potravinovými doplňky, výživou sportovců, dále se uplatňují jako osobní trenéři, maséři či ve vlastní podnikatelské činnosti. Doporučujeme však následné studium na vysokých školách.

 

Kritéria přijetí žáka ke vzdělávání

obor vzdělání  78-42-M/03 Pedagogické lyceum  

školní vzdělávací program Tělesná výchova a sport
školní vzdělávací program Humanitní studia

V souladu s § 59 školského zákona budou ke studiu přijímáni uchazeči ze ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou, kteří úspěšně absolvovali 9. ročník ZŠ a podali v termínu do 1. 3. 2019 přihlášku ke studiu na  Bohemia - Hotelové škole a Střední pedaagogické škole a Základní škole s.r.o. Chrudim.

V přijímacím řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

1) výsledků jednotných přijímacích zkoušek                     0 - 60 bodů

2) znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání:

průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku                  0 – 5 bodů
průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku                  0 – 5 bodů
průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku                  0 – 5 bodů
prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 8. ročníku         0 – 5 bodů
prospěch z českého jazyka v 2. pololetí 8. ročníku         0 – 5 bodů
prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku         0 – 5 bodů

podkladem jsou údaje uvedené v přihlášce, potvrzené základní školou nebo opisy vysvědčení ze základní školy
v případě, že žák v některém ze sledovaných pololetí neprospěl, odčítá se mu 30 bodů

3) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče

zájem o obor konzultovaný v poradenském centru a další skutečnosti prokazující zájmy uchazeče                                                      0 – 10 bodů

Hodnocení provádí ředitel školy na základě přihlášky ke studiu a  výše uvedených skutečností.

Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 20.

Každý uchazeč o studium je povinen doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.

Škola přijímá ke studiu 1. ročníku školního roku 2019/2020 oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 60 uchazečů (Tělesná výchova a sport 30, Humanitní studia 30). Třída bude otevřena při minimálním počtu 12 žáků.  Na základě zájmu uchazečů bude škola otevírat třídy do 23 žáků nebo třídy v počtu 26 až 30 žáků.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 3 dnů po konání přijímacího řízení.
Projetky EU

vlajak EU ČÍST VÍCE »

Kontaktujte Nás

Telefon: 469 630 249, 469 622 009
Mobil, kancelář: 733 712 599
sekretariat@hotelovaskola.chrudim.cz
sekretariat@sportovniskola.chrudim.cz

facebook Facebook: Hotelová škola Bohemia s.r.o.

facebook Facebook: Střední škola Bohemia s.r.o.

 

Adresa

Adresa školy:
Víta Nejedlého 482
537 01 Chrudim

Podatelna: 7:30 - 15:00 hod.

VÍCE INFORMACÍ »

 


Naši partneři:

       Výsledek obrázku pro akc čr   Výsledek obrázku pro ssščms  Výsledek obrázku pro aččr Výsledek obrázku pro pupp logo Výsledek obrázku pro vitana   Výsledek obrázku pro plzeňský prazdroj    Výsledek obrázku pro pohár josefa masopusta