Přijímací řízení

 

obor vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum          

Přihláška ke stažení

Nutné specifikovat na přihlášce:                   

Pedagogické lyceum – ŠVP Tělesná výchova a sport (sportovní zaměření)

Pedagogické lyceum – ŠVP Humanitní studia (humanitní zaměření)

 

Ředitel školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021.

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium  jsou pro všechny střední školy bez rozdílu zřizovatele povinné.

 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

1. termín 12. 4. 2021

2. termín 13. 4. 2021

 

Náhradní termíny

1. termín 12. 5. 2021

2. termín 13. 5. 2021

 

Školní přijímací zkoušky se nekonají (talentové zkoušky).

 

Poradenské centrum pro uchazeče o studium na naší škole

Také v letošním školním roce otevíráme poradenské centrum pro uchazeče o studium a jejich rodiče. Cílem je konzultovat s uchazeči a jejich rodiči dosavadní výsledky na základní škole, zjistit představy o dalším uplatnění v oborech, které nabízí naše škola, poradit s výběrem oboru a poskytnout konkrétní informace o možnostech přijetí ke studiu pro školní rok 2021/2022. Poradenské centrum lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle
469 630 249, 733 712 599.

 

Kritéria přijetí žáka ke vzdělávání

obor vzdělání  78-42-M/03 Pedagogické lyceum  

Školní vzdělávací program Tělesná výchova a sport
Školní vzdělávací program Humanitní studia

 

V souladu s § 59 školského zákona budou ke studiu přijímáni uchazeči ze ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou, kteří úspěšně absolvovali 9. ročník ZŠ a podali v termínu do 1. 3. 2021 přihlášku ke studiu na Bohemia – Hotelové škole a Střední pedagogické škole a ZŠ s.r.o. Chrudim.

V přijímacím řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

1) výsledků jednotných přijímacích zkoušek (0–100 bodů)

2) znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání:

průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku (0–10 bodů)
průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku (0–10 bodů)
prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 8. ročníku (0–5 bodů)
prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku (0–5 bodů)

Podkladem jsou údaje uvedené v přihlášce, potvrzené základní školou nebo opisy vysvědčení ze základní školy. V případě, že žák v některém ze sledovaných pololetí neprospěl, odčítá se mu 30 bodů.

3) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče

zájem o obor konzultovaný v poradenském centru a další skutečnosti prokazující zájmy uchazeče (0–20 bodů)

 

Hodnocení provádí ředitel školy na základě přihlášky ke studiu a výše uvedených skutečností. Hodnocení žáků je vyjádřeno pomocí bodů v sestupném trendu. Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 50 bodů ze 150 možných. 

Každý uchazeč o studium je povinen doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.

Škola přijímá ke studiu 1. ročníku školního roku 2021/2022 oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 60 uchazečů (Tělesná výchova a sport 30, Humanitní studia 30). Třída bude otevřena při minimálním počtu 12 žáků.  Na základě zájmu uchazečů bude škola otevírat třídy do 23 žáků nebo třídy v počtu 26 až 30 žáků.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 3 dnů po konání přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny  vyvěšením ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup.

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

čtvrtek 11. 2. 2021

individuální návštěva

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

jednotné přijímací zkoušky

1. termín    12. duben 2021

2. termín    13. duben 2021

 

Informační brožura 2020

 Školy Bohemia Chrudim

Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA

adresa Víta Nejedlého 482, 537 01 Chrudim telefon 469 630 249 mobil 733 712 599 e-mail  sekretariat@hotelovaskola.chrudim.cz