Pedagogické lyceum – Humanitní studia

78-42-M/03 Pedagogické lyceum (zaměření Humanitní studia), školné 11 500 Kč za školní rok

 

Základem studia jsou nejen všeobecně vzdělávací předměty, ale zejména předměty oblasti humanitní, cizí jazyky, psychologie a pedagogika. V prvním ročníku také žáci rozvíjejí své schopnosti v oblasti hudební, výtvarné a dramatické výchovy. Od druhého ročníku si žáci postupně osvojují vědomosti z oblasti humanitní a společenskovědní, jsou vedeni k tvorbě samostatných výstupů, získávají didaktické dovednosti, které využívají při realizaci samostatně vedené vyučovací hodiny, učí se pracovat s chybou, objektivní kritikou, jsou vedeni k vlastnímu sebehodnocení a jednoduše se učí tomu, jak učit ostatní. Na konci druhého ročníku žáci absolvují povinný kurz tvořivosti, kde získají nejen teoretické ale především praktické dovednosti a inspiraci různorodých aktivit pro práci s dětmi.

Při střední škole zároveň provozujeme základní školu. V rámci předmětu pedagogická praktika žáci střední školy v průběhu školního roku cíleně pracují se žáky prvního stupně formou bloků ve školní družině, vedou výtvarný kroužek, kroužek tvořivosti, hrají na zobcovou flétnu a také se věnují doučování žáků. Rovněž připravují akce pro děti z mateřských škol, akce pro rodiče a děti (jablkobraní, bramborobraní, jarmarky apod.) a podílejí se na organizaci škol v přírodě. V rámci tohoto oboru mají žáci tedy možnost vyzkoušet si ve velkém rozsahu práci s dětmi v praxi, organizaci řady aktivit. To je značnou výhodou pro další rozhodnutí se v budoucnu věnovat pedagogickému směru.

Ve třetím a čtvrtém ročníku studia ještě probíhají souvislé dvoutýdenní pedagogické praxe, které jsou situovány do mateřských škol, základních škol, případně rovněž i do zařízení pro volnočasové aktivity dětí. Značnou zkušenost zajišťují také zahraniční pedagogické praxe v Anglii a Irsku. Shledávají se s úžasným pozitivním ohlasem našich absolventů – rozvoj cizojazyčné komunikace, adaptace na jiné kulturní prostředí, práce s dětmi apod.

Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. Má předpoklady také pro práci asistenta pedagoga nebo pro pomoc rodině při individuálním vzdělávání dětí. 

Osvojené klíčové kompetence spolu s odborným vzděláním mu umožní uplatnit se v různých organizacích a institucích zaměřených na práci s dětmi i dospělými, získat úplnou kvalifikaci pro práci ve školství nebo v sociálních službách také zkráceným studiem některého ze středoškolských oborů vzdělání.

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

středa 25. 11. 2020

středa 20. 1. 2021

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

jednotné přijímací zkoušky

1. termín    12. duben 2021

2. termín    13. duben 2021

 

 Školy Bohemia Chrudim

Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA

adresa Víta Nejedlého 482, 537 01 Chrudim telefon 469 630 249 mobil 733 712 599 e-mail  sekretariat@hotelovaskola.chrudim.cz